#12 TIBALDO GIULIO (2006) SCHIACCIATORE CAPITANO

#12 TIBALDO GIULIO (2006) SCHIACCIATORE CAPITANO

#01 NOVELLO GIANMARCO (2007) SCHIACCIATORE

#01 NOVELLO GIANMARCO (2007) SCHIACCIATORE

#02 SCARIOLI LORENZO (2006) SCHIACCIATORE

#02 SCARIOLI LORENZO (2006) SCHIACCIATORE

#03 CELERE TOMMASO (2007) SCHIACCIATORE

#03 CELERE TOMMASO (2007) SCHIACCIATORE

#04 BORTOLI FILIPPO (2006) SCHIACCIATORE

#04 BORTOLI FILIPPO (2006) SCHIACCIATORE

#07 CASTAGNA FILIPPO (2007) PALLEGGIATORE

#07 CASTAGNA FILIPPO (2007) PALLEGGIATORE

#08 ERLE MARCO (2006) PALLEGGIATORE

#08 ERLE MARCO (2006) PALLEGGIATORE

#09 BOSCHINI DAVIDE (2007) PALLEGGIATORE

#09 BOSCHINI DAVIDE (2007) PALLEGGIATORE

#10 CALIMAN MATTIA (2007) SCHIACCIATORE

#10 CALIMAN MATTIA (2007) SCHIACCIATORE

#11 PELLEGRINO FABIO (2007) SCHIACCIATORE

#11 PELLEGRINO FABIO (2007) SCHIACCIATORE

#14 GIURIATO MATTIA (2006) SCHIACCIATORE

#14 GIURIATO MATTIA (2006) SCHIACCIATORE

#16 CAPRISTO PIERPAOLO (2006) SCHIACCIATORE

#16 CAPRISTO PIERPAOLO (2006) SCHIACCIATORE

#17 POSENATO SAMUELE (2007) PALLEGGIATORE

#17 POSENATO SAMUELE (2007) PALLEGGIATORE

#18 STEFANI RICCARDO (2006) SCHIACCIATORE

#18 STEFANI RICCARDO (2006) SCHIACCIATORE

DAL MASO MARCO ALLENATORE

DAL MASO MARCO ALLENATORE

CELERE LORIS DIRIGENTE

CELERE LORIS DIRIGENTE